Sposoby zabezpieczenia maszyn przed porazeniem elektrycznym

Wszystka firma odpowiedzialna jest do pamiętania o zabezpieczenie swoich pracowników. W szczególności działa to przedsięwzięć, jakie w bezpośredniej role czerpią z złych materiałów. Zdrowie a życie ludzi podejmujących w takich warunkach powinno stanowić przez pracodawcę wyjątkowo chronione.

"Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w istocie minimalnych wymagań, dotyczących zaufania i higieny pracy, powiązanych z propozycją nastąpienia w tłu pracy atmosfery wybuchowej" wymusza na pracodawcy opracowanie dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem (explosion protection documents). Dotyczy to niewątpliwie tylko przedsiębiorstw, w jakich używane są łatwopalne materiały, mogące powodować atmosfery wybuchowe z powietrzem. Do takich substancji mogą należeć także ciecze, gazy, kiedy i znacznie rozdrobnione ciała stałe, czyli pyły.

Stosując niebezpieczne, łatwopalne substancje, z którymi styczność są pracownicy, uczestniczy w początkowej kolejności określić pomieszczenia zagrożone wybuchem. Jeśli takowe zostaną już wskazane, należy się wykorzystać do wspomnianego we wstępie Rozporządzenia Ministra.

Przedstawia ono o tym, jakie dokumenty powinien przygotować pracodawca. Paragraf 4.4 Rozporządzenia, rozmawia o tym, że wypełnia on dużej oceny ryzyka, jakie stanowi powiązane z łatwością wystąpienia w środowisku pracy atmosfery wybuchowej. Jest wówczas tzw. "ocena ryzyka", która zajmuje między innymi dodatkowe elementy:

a) prawdopodobieństwo wystąpienia atmosfery wybuchowej, b) możliwy czas wystąpienia atmosfery wybuchowej, c) prawdopodobieństwo występowanie oraz uaktywniania się źródeł zapłonu, takich jak wyładowania elektrostatyczne, d) stosowane przez pracodawcę instalacje, treści i mieszaniny, zachodzące pomiędzy nimi procesy i ich wzajemne oddziaływania, e) przewidywane rozmiary skutku ewentualnego wybuchu .

Istotne jest dodatkowo uwzględnienie sąsiadujących pomieszczeń, które potrafią stanowić w wszelki sposób połączone otworami z pomieszczeniami zagrożonymi wybuchem, choćby poprzez wentylację. W sprawy zagrożenia, one ponad nie będą pewne.

Po wykonaniu pełnej oceny ryzyka, pracodawca odpowiedzialny jest też, zgodnie z paragrafem 7.1 Rozporządzenia, do przygotowania dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem.

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem powinien się robić z kilku pierwszych części, zawierać spis rzeczy oraz oświadczenia pracodawcy o osobie ciążących na nim zobowiązań. Do dużych elementów dokumentu należą: wykaz przestrzeni zagrożonych wybuchem i źródeł zapłonu, opis stosowanych preparatów zapobiegania wybuchom, wiedza o terminach aktualizacji dokumentów, opis stosowanych materiałów palnych, ocena ryzyka wybuchu, możliwe scenariusze wybuchu, a ponadto dokumenty uzupełniające. Dokument zabezpieczenia przed wybuchem powinien i zawierać grafiki oraz systemy obiektu.

W punktu sporządzenia prawidłowo wyżej wymienionej dokumentacji warto wykorzystać z usług specjalistów. Działanie i zdrowie pracowników jest ale najważniejsze i o pamiętać pewność, że prawidłowo wykonali oceny ryzyka.